Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania - jesteśmy dla Was!

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

 • Adres: ul. Nowowiejska 5/44, 00-643 Warszawa
 • Telefon: (22) 840 45 57
 • Telefon: +48 509 347 107
 • Email: biuro@pztaekwondo.pl
 • Email: licencje@pztaekwondo.pl
 • Email: finanse@pztaekwondo.pl
 • Konto bankowe - podstawowe
  86 1160 2202 0000 0000 2764 3189
 • Konto bankowe do opłat za egzaminy
  uczniowskie i mistrzowskie

  34 1160 2202 0000 0002 3516 0299
 • NIP: 779-20-26-124

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5/44; 00-643 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000100445.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, ponieważ nie jest podmiotem publicznym, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz.1000) . Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerami tel. +48 22 840 45 57, +48 509 347 107 lub adresem email: biuro@pztaekwondo.pl.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania przez administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms informacji związanych z realizacją zadań statutowych (informacje o zawodach, zmianach w regulaminach, informacje organizacyjne). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Zakres danych obejmuje: imię, adres e-mail, nr telefonu.
7. Dane gromadzone są w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym obsługującym wysyłkę wiadomości.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi lub czynności w związku, z którą zostały przekazane oraz przez okres wynikający z okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora.
10. Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Sports Manago, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń PZTO, podmiotom, którym PZTO zleca wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.