Dnia 25 czerwca b.r. w Warszawie (Torwar, ul. Łazienkowska 6A, sala konferencyjna „C” – trzecie piętro) odbędzie się Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów

Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów

   Dnia 25 czerwca b.r. w Warszawie (Torwar, ul. Łazienkowska 6A, sala konferencyjna „C” – trzecie piętro) odbędzie się Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związków celem dokonania zmian w Statucie Polskiego Związku Taekwondo WTF:

  • pierwszy termin – godzina 1030,

  • drugi termin – godzina 1100.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Taekwondo WTF:

  • § 27 w walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział: 1 z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych posiadających pisemne upoważnienie, według ordynacji wyborczej ustalonej przez Zarząd Związku i zatwierdzonej przez Walny Zjazd Delegatów.

  • § 28 Walne Zgromadzenie Delegatów PZTkd-WTF jest prawomocne, jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów plus jeden. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

  • § 30 pkt. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  • § 49 uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów.

    Serdecznie zapraszam po obradach na dyskusję na temat organizacji szkolenia oraz kierunków działań Polskiego Związku Taekwondo WTF

 

Z pozdrowieniami
Prezes
Polskiego Związku Taekwondo – WTF
Jacek Skubis