Zarząd Polskiego Związku Taekwondo – WTF informuje, że zgodnie z uchwałą Zjazdu z dnia 15.01 br., pismem z dnia 18.04.2005r i oficjalną informacją ...

Członkowie Zwyczajni
Polskiego Związku Taekwondo WTF

   Zarząd Polskiego Związku Taekwondo – WTF informuje, że zgodnie z uchwałą Zjazdu z dnia 15.01 br., pismem z dnia 18.04.2005r i oficjalną informacją zamieszczoną na stronie internetowej – dnia 25 czerwca b.r. w Warszawie (Torwar, ul. Łazienkowska 6A, sala konferencyjna „C” – trzecie piętro) odbędzie się Walny Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związków celem dokonania zmian w Statucie Polskiego Związku Taekwondo WTF:
– pierwszy termin – godzina 1030,
– drugi termin – godzina 1100.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Taekwondo WTF:

  • § 27 w walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział: 1 z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych posiadających pisemne upoważnienie, według ordynacji wyborczej ustalonej przez Zarząd Związku i zatwierdzonej przez Walny Zjazd Delegatów.

  • § 28 Walne Zgromadzenie Delegatów PZTkd-WTF jest prawomocne, jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów plus jeden. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

  • § 30 pkt. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  • § 49 uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Walnym

Zebraniu Delegatów.
Informujemy, że jednolity tekst Statutu po ostatecznych konsultacjach z Władzami sportowymi zostanie natychmiast zaprezentowany na stronie internetowej i przesłany delegatom.
Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu obrad Zjazdu zaprezentowane zostaną kierunki działań Zarządu Związku podjęte w cyklu przygotowań kadry do Igrzysk Olimpijskich – Pekin 2008.

Pliki do ściągnięcia:
Regulamin Obrad
Porządek Obrad
Projekt STATUTU
Projekt UCHWAŁY

Z pozdrowieniami
Polskiego Związku Taekwondo – WTF
Jacek Skubis