Zmieniono brzmienie w następujących rozdziałach: ...

Zmiany w Regulaminie nadawania stopni uczniowskich i mistrzowskich Taekwondo Polskiego Związku Taekwondo (PZTkd) zatwierdzone przez Zarząd 9 lipca 2006 r.

 

Zmieniono brzmienie w następujących rozdziałach:
Rozdział 6

Potwierdzanie stopni z innych odmian taekwondo oraz pokrewnych sportów walki
§ 27.
Potwierdzanie stopni z innych odmian taekwondo (znajdujących się w wykazie dyscyplin sportu Ministerstwa Sportu) dokonywane jest przez egzaminatora związkowego, w przypadku  innych sportów walki, stopień na wniosek egzaminatora związkowego, zatwierdza Zarząd PZTkd. 

§ 30.
Osoby posiadające stopnie mistrzowskie (wyłącznie taekwondo ITF) mogą potwierdzać stopnie na prawach egzaminu tylko poprzez egzamin mistrzowski po uiszczeniu opłat zgodnie z tabelą opłat. oraz dołączyć oryginały posiadanych certyfikatów ITF.
 
Dodano paragraf 45 w rozdziale 9

Rozdział 9

Postanowienia dodatkowe
§ 45.
Egzaminowany na stopnie uczniowskie (kup) ma prawo przystępować do egzaminu nie częściej niż co 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach (wysoki poziom uzdolnień, intensywny i częsty trening itp.) istnieje możliwość zdawania jednorazowego egzaminu na 2 stopnie przy uiszczeniu pełnej opłaty za oba stopnie, jednak nie częściej niż dwa razy w przedziale stopni 9-1 kup.

 

Marcin Kiciński